WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 2021

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu zawiadamia, że w dniu 24 września 2021 roku o godzinie 16:30, w siedzibie Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej 2 A, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i odczytanie listy pełnomocnictw.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Zebrania: Mandatowo – Skrutacyjnej, Wniosków.
 5. Sprawozdanie z realizacji wniosków przyjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków odbytym w dniu 11 września 2020 roku.
 6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2020 roku – podjęcie uchwały.
 7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku – podjęcie uchwały.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok – podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu.
 10. Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć – podjęcie uchwały.
 11. Przyjęcie wniosków zgłoszonych podczas obrad.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z projektem porządku obrad – każdy członek Spółdzielni otrzyma indywidualnie.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie materiały i projekty uchwał dotyczące spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, z którymi każdy Członek SM „Poniatów” w Wałbrzychu ma prawo się zapoznać, będą udostępnione do wglądu począwszy od dnia 01 września 2021 roku:

 1. w siedzibie SM „Poniatów” w Wałbrzychu ul. Poselska 7/34 w sekretariacie w dniach:

        od poniedziałku do piątku – w godz. od 730 do 1400.

 

 1. na stronie internetowej Spółdzielni: smponiatow.pl

 

 

 

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄYMI W DNIU JEGO ODBYCIA PRZEPISAMI WYDANYMI W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYM STANEM EPIDEMII (uczestnicy zobowiązani są, we własnym zakresie, zaopatrzyć się w maseczki, długopisy oraz zachowywać dystans społeczny, co najmniej 1,5m).

 

 

 ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów”

w Wałbrzychu