WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW – materiały

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu poniżej udostępnia materiały będące przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 24 września 2021 roku.

 

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2020 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie z realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia z dnia 11.09.2020 roku

Projekty uchwał

 

Jednocześnie przypominamy, że powyższe materiały i projekty uchwał dotyczące spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, z którymi każdy Członek SM „Poniatów” w Wałbrzychu ma prawo się zapoznać, będą także udostępnione do wglądu w siedzibie SM „Poniatów” w Wałbrzychu ul. Poselska 7/34 w sekretariacie w dniach: od poniedziałku do piątku – w godz. od 730 do 1400.