Części wspólne i ryzyko pożaru

CZĘŚCI WSPÓLNE I RYZYKO POŻARU

 

Składowanie materiałów łatwopalnych w częściach wspólnych budynków jest problemem znanym większości zarządców nieruchomości. Niejednokrotnie prośba o usunięcie z ogólnodostępnych części nieruchomości materiałów łatwopalnych wzbudza emocje u ich właścicieli, choć taka decyzja, kierowana względami bezpieczeństwa, nie powinna podlegać dyskusji. Warto zastanowić się nad skutkami potencjalnego pożaru i uświadomić sobie ryzyko wynikające z pozostawienia przedmiotów w częściach wspólnych.

Przyjmuje się, że materiałami niebezpiecznymi pod względem pożarowym są substancje o określonym składzie chemicznym i stanie skupienia, ulegające szybkiemu zapaleniu w obecności źródła ognia. Najczęściej przetrzymywane w częściach  wspólnych przedmioty łatwopalne to stare meble, opony, kosze wiklinowe, pudła z makulaturą, puszki z resztkami farby itp. Składowanie ich na korytarzu, na strychu czy w piwnicach jest bardziej niebezpieczne niż trzymanie ich w mieszkaniu. W takich miejscach często bawią się dzieci lub przebywają osoby wychodzące „na papierosa”. Ryzyko zaprószenia ognia i dużych strat wzrasta wielokrotnie.

Trzymanie jakichkolwiek przedmiotów, nawet niełatwopalnych, w piwnicach, na strychach i na korytarzach oraz w przejściach, czyli drogach ewakuacyjnych, jest niedopuszczalne. W sytuacji ewentualnego pożaru, gdy drogi ewakuacyjne są zadymione, przedmioty stojące na korytarzu mogą wpłynąć na znaczne wydłużenie czasu wydostania się mieszkańców z budynku, co wpływa bezpośrednio na zagrożenie ich życia i zdrowia.

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” będzie wykonywać okresowe kontrole przeciwpożarowe.Właściciele pozostawionych na drogach ewakuacyjnych rzeczy będą wzywani do ich uprzątnięcia w konkretnym terminie. Po upływie terminu przedmioty zostaną przeniesione do wydzielonego i zamkniętego pomieszczenia, a po określonym uprzednio czasie, w przypadku braku zainteresowania właściciela rzeczy, zutylizowane.

 

Źródło: „Mieszkanie i Wspólnota”