Zasady termomodernizacji budynków

ZASADY TERMOMODERNIZACJI NIERUCHOMOŚCI W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PONIATÓW“

Uchwała Rady Nadzorczej Nr 6/7/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku wprowadza zasady określające warunki przystąpienia do robót inwestycyjnych, w tym termomodernizacyjnych, nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Poniatów” w Wałbrzychu oraz rozliczania kosztów poniesionych na wykonanie tych robót.

1. Przystąpienie do termomodernizacji nieruchomości wymaga zgody większości lokatorów, tj. zgody wyrażonej w formie pisemnej (oświadczenia) przez osoby zajmujące lokale.
2. W celu realizacji robót inwestycyjnych, w tym termomodernizacji nieruchomości, zaciągane mogą być kredyty bankowe.
3. Odsetki i prowizje od kredytów bankowych spłacane będą przez lokatorów danej nieruchomości poprzez fundusz remontowy.
4. Lokatorzy nieruchomości zobowiązani są do spłaty kosztów robót inwestycyjnych, w tym termomodernizacji nieruchomości, poprzez wnoszenie miesięcznych wpłat na fundusz remontowy danej nieruchomości w wielkościach zatwierdzonych przez właściwy organ Spółdzielni do czasu całkowitej spłaty (uwzględniające ostateczne rozliczenie kosztów inwestycji).
5. W przypadku zaciągnięcia kredytu na realizację robót termomodernizacyjnych danej nieruchomości przez Spółdzielnię oraz zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 241, bądź art. 26 ustęp 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, należności z tytułu kredytu oraz odsetek i prowizji stają się natychmiast wymagalne od właścicieli lokali na rzecz Spółdzielni. Również poniesiony przez Spółdzielnię wkład własny na sfinansowanie robót inwestycyjnych nieruchomości będzie wymagalny do zapłacenia przez właścicieli lokali na rzecz Spółdzielni w dacie zaistnienia przypadków wynikających z unormowań wyżej powołanych.

Co to jest termomodernizacja budynku?
Koszty ogrzewania i ciepłej wody są bardzo dużym obciążeniem budżetów domowych. Te wysokie koszty są rezultatem dużego zużycia energii (ciepła). W przeszłości nie przywiązywano specjalnej uwagi do ilości zużywanej energii, gdyż była ona tania. Obecnie ceny energii i ciepła są wysokie, a trzeba przewidywać, że będą jeszcze stale wzrastać.
Jedynym sposobem ograniczenia kosztów ogrzewania ponoszonych dziś i w przyszłości jest zmniejszenie ilości zużywanej energii cieplnej. Można to osiągnąć, wykonując termomodernizację budynku.
Termomodernizacja polega na wprowadzeniu w budynku takich zmian, które spowodują, że ciepło nie będzie nadmiernie „uciekało”, jak to się dzieje obecnie, a osiąga się to przez dodatkowe ocieplenie budynku oraz usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody.

Termomodernizacja wymaga poniesienia nakładów finansowych, ale przy dobrym rozpoznaniu i wyborze metody postępowania można ją wykonać w taki sposób, że związane z tym koszty będą pokrywane głównie z uzyskanych oszczędności.
Termomodernizacja budynków jest na ogół wysoko opłacalna, ale wymaga na wstępie poniesienia znacznych kosztów, dlatego wielu właścicieli budynków nie może zrealizować termomodernizacji bez finansowej pomocy.

Termomodernizacja budynku obejmuje wykonanie następujących usprawnień, które umożliwią zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów użytkowania budynku:
• Ocieplenie ścian zewnętrznych – polega na dodaniu do istniejącej ściany dodatkowej warstwy materiału o wysokich właściwościach izolacyjnych. Ocieplenie powoduje zmniejszenie strat ciepła, a także podwyższenie temperatury na wewnętrznej powierzchni ściany, co pozytywnie wpływa na komfort użytkowania oraz eliminuje możliwość skraplania się pary wodnej i powstawania pleśni
• Ocieplenie dachów i stropodachów – polega na ułożeniu dodatkowej izolacji na stropie. Jeżeli poddasze nie jest użytkowane, to ocieplenie można wykonywać z dowolnego materiału izolacyjnego w postaci płyt, mat, filców czy materiałów sypkich. W poddaszach użytkowych nieogrzewanych izolację wykonuje się z materiałów płytowych i zabezpiecza przed uszkodzeniem ułożoną na izolacji warstwą gładzi cementowej lub warstwą desek. W stropodachach wentylowanych, w których jest kilkudziesięciocentymetrowa przestrzeń powietrzna, a nie ma dostępu, stosuje sie metodę, która polega na wdmuchiwaniu do zamkniętej przestrzeni stropodachu specjalnie przygotowanego materiału izolacyjnego, który tworzy na powierzchni stropu grubą warstwę ocieplającą.
• Ocieplenie stropów nad piwnicami -wykonuje się od strony pomieszczeń piwnicznych przez przyklejenie lub podwieszenie płyt izolacyjnych

Możliwości zmniejszenia strat ciepła przez okna
Okna są elementami budynku, przez które traci sie zwykle od 15 do 25% dostarczanej do budynku energii cieplnej, a w przypadku złego stanu okien – znacznie więcej.Najważniejsze sposoby ograniczenia start ciepła to:
• Uszczelnienie – do uszczelniania szczelin pomiędzy ramą okienną a ościeżnicą stosuje się taśmy samoprzylepne ze spienionych tworzyw sztucznych lub ze spienionej gumy syntetycznej. Okna nie powinny być jednak nadmiernie uszczelnione, ponieważ mogłoby to spowodować niewystraczające przewietrzanie pomieszczeń.
• Wymiana okien – to najbardziej radykalny sposób na zmniejszenie strat ciepła. Na rynku są dostępne różne typy energooszczędnych okien: drewniane, tworzywowe i aluminiowe. W oknach tych stosowane są zestawy szklane złożone z 2 lub 3 szyb fabrycznie ze sobą sklejonych, z wypełnieniem kilkumilimetrowej przestrzeni powietrznej pomiędzy szybami suchym powietrzem lub specjalnym gazem. Okna te powinny mieć zamontowane nawiewniki powietrza.
Zalety nowych okien to dobre cechy izolacyjności cieplnej, łatwa konserwacja i wygodna obsługa, wysoka izolacyjność akustyczna i większa szczelność. Tradycyjne okna charakteryzuje współczynnik przenikania ciepła U o wartości powyżej 2,6 W/(m²·K). W nowych oknach U powinno mieć wartość poniżej 1,4.
• zmniejszenie wielkości okien – w wielu budynkach wielkość okien jest nadmierna, np. jako pasma okien wzdłuż całego budynku. Takie powierzchnie okien nie są potrzebne dla oświetlenia pomieszczeń, natomiast są przyczyną dużych start ciepła. Dlatego przy termomodernizacji może być celowe zmniejszenie powierzchni okien poprzez ich częściowe zabudowanie.
• Okiennice i żaluzje – Najniższe temperatury na zewnątrz budynku występują na ogół w porze nocnej, gdy okna jako źródła światła nie są nam potrzebne. Możemy więc ograniczyć straty ciepła przez okna, stosując dodatkową izolację tylko na noc w postaci okiennic lub żaluzji.

termomodernizzacja

źródło:”dom przyjazny”-program edukacyjno-informacyjny